Opći uvjeti poslovanja

RCG Retail & Consulting d.o.o. pruža uslugu informacijskog društva putem svoje internet stranice na domeni http://ready4haan.hr/ Usluga se odnosi na internet prodaju robe i usluga, ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice i provođenje eventualnih financijskih transakcija.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb, OIB: 79922621720, MB0: 081226481, registrirano pri sudskom registru Zagrebu.

T: +385 98 48 33 33, E:info@rcg.hr , W: http://ready4haan.hr/

Ovim Općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku.

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je RCG Retail & Consulting d.o.o., a Kupac/potrošač robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Sve cijene na na web stranici http://ready4haan.hr/ izražene su u kunama I uključuju PDV. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude, odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

RCG Retail & Consulting d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, RCG Retail & Consulting d.o.o., je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik usluge informacijskog društva je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od kupca se zahtijeva da unese email adresu i lozinku ili da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, kupac će prodavatelju platiti pouzećem pri primitku paketa kuriskoj službi ili direktno na transakcijski račun.

 

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena. Unutar potvrde o narudžbi u kojoj pregledno može provjeriti unesene podatke I naručeni artikl, kupcu će se priložiti I opći uvjeti korištenja.Ukoliko neki od naručenih artikala nije dostupan kupac će pravovremeno biti obaviješten.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se DPD kurirskom službom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde narudžbe (osim ako ne postoji neka izvanredna situacija). Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 14 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku od dostavljača u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave na području Hrvatske se ne naplaćuje za narudžbe u iznosu većem od 200,00 kuna. Za dostavu narudžbe na području Hrvatske manje od 200,00 kuna trošak se naplaćuje prema cjeniku koji sukladan DPD kuriskoj službi. Za sve ostale države, dostava se naplaćuje prema cjeniku koji sukladan DPD kuriskoj službi ovisno o kojoj se državi radi. Cjenik za ostale države je dostupan na LINKU

https://www.dpd.com/hr/hr/cjenik/

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo u roku od 30 dana odustati od kupnje. Rok od 30 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe. Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu info@rcg.hr

 

Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni uz priloženu kopiju računa. (Može se poslati I u email formatu) te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja.

RCG Retail & Consulting d.o.o.

Sjedište: Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska

Adresa elektroničke pošte: info@rcg.hr

Mob: +385 98 48 33 33  

Troškove povrata robe snosi kupac.

Prodavač je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

RCG Retail & Consulting d.o.o. je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na internet trgovini http://ready4haan.hr/ 

Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10 stavku 6 Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor na sljedeći način:

Poštom na:

RCG Retail & Consulting d.o.o.

Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska

Ili 

 elektroničkom poštom na info@rcg.hr

Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog.

RCG Retail & Consulting d.o.o.odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

RCG Retail & Consulting d.o.o. ODGOVARA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu u proteknu dvije godine . 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

uklanjanje nedostatka,

predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

sniženje cijene

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

ZAMJENA

Zamjena je moguća uz predočeni račun kao dokaz kupnje. Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 30 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 5 radnih dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti potrebno je platiti razliku, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Povrat se priznaje uz predočeni račun kao dokaz kupnje. Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 30 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor  se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se pošalje  izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; info@rcg.hr  

Kupac podnosi izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije te je potrebno  navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod o svom trošku, na RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska a prodavatelj je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

IZVRŠENJE POVRATA PROIZVODA

Kupac je dužan proizvod koji vraća RCG Retail & Consulting d.o.o.vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 30 dana bez navođenja razloga.

Rok od 30 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 30 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 30 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 30 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 30 dana i to izjavom poslanom poštom na adresu RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska​ ili elektroničkom poštom na adresu: info@rcg.hr  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu adresu RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

RCG Retail & Consulting d.o.o., Letovanićka 36, 10 000 Zagreb ,Hrvatska se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

RCG Retail & Consulting d.o.o. neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana RCG Retail & Consulting d.o.o. od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon kako bi se mogla adekvatno izvršiti dostava naručenih artikala kroz našu kurirsku službu DPD čije se uslugu vrše u skladu s zakonskom obavezom I zakonom o zaštiti potrošača.

U naprijed navedenim slučajevima RCG Retail & Consulting d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane RCG Retail & Consulting d.o.o. o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

slanjem e-mail-a na adresu info@rcg.hr

slanjem pisma na RCG Retail & Consulting d.o.o, Letovanićka 36, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih RCG Retail & Consulting d.o.o je dužan sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv RCG Retail & Consulting d.o.o pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranice http://ready4haan.hr/ i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. RCG Retail & Consulting d.o.o nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica http://ready4haan.hr/ internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

RCG Retail & Consulting d.o.o d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama http://ready4haan.hr/ internet trgovine.

Kontakt

O Nama

Vodič za veličine

Opći uvjeti

Pravila privatnosti

Politika o kolačićima

Facebook – White Circle

Instagram – White Circle

©2021 haanready 

 

Na ovoj stranici koristimo neophodne kolačiće, te uz Vaše dopuštenje Google Analytics. Saznaj više

Postavke kolačića

 

POLITIKA PRIVATNOSTI PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA I PRIVATNOSTI

Pravila zaštite podataka i privatnosti su temeljni dokument koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima, kao i osiguravanje adekvatne razine zaštite podataka  (u daljnjem tekstu: ‘Pravila’). U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, RCG RETAIL & CONSULTING d.o.o. (dalje u tekstu: ready4haan.hr) vam pruža jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućava jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Pravila su formirana u skladu s važećim propisima, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

U daljnjem tekstu nalaze se informacije o zaštiti privatnosti prilikom korištenja ove stranice te informacije o internetskim kolačićima.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti opisuje kako se postupa s vašim osobnim podacima pri korištenju internet trgovine ready4haan.hr. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci – ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a koje tvrtka RCG RETAIL & CONUSLTING d.o.o. zaprima i obrađuje tijekom vašeg korištenja web trgovine. Osobni podaci prikupljaju se isključivo na temelju dobrovoljnog davanja takvih informacija od strane korisnika, poput ispunjavanja web obrasca ili narudžbe. Neosobne informacije i podaci mogu biti automatski prikupljani putem internetskih kolačića.

RAZLOZI ZBOG KOJIH OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Zbog sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza, RCG Retail & Consulting  d.o.o. obrađuje osobne podatke kod sljedećih radnji:

obrada narudžbi

dostava, odnosno slanje naručenih pošiljki

prijenos komercijalnih komunikacija putem e-maila, telefona, poštom ili kurirskom dostavom, a unutar granica suglasnosti

pružanje odgovora na postavljene upite

rješavanje svih sporova ili pritužbi

prodajnih i marketinških aktivnosti

 

RCG Retail & Consulting d.o.o *ready4haan.hr* će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prilikom posjeta i pregledavanja web stranice i trgovine ready4haan.hr obradit ćemo pristupne podatke, datoteke zapisnika poslužitelja i kolačiće koji se prikupljaju u ovom kontekstu kako bismo vam učinili dostupnom našu web stranicu, njene sadržaje i funkcionalnosti  koje koristite, te osigurali stabilnost i sigurnost našeg informatičkog sustava i baza podataka.

Pravni okvir za zakonitost obrade podataka prilikom posjeta web stranicama i trgovini ready4haan.hr je Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, članak 6., stavak 1, alineja f – obrada nužna za potrebe legitimnih interesa – tehnička dostupnost web stranice.

Za potrebe poslovanja ready4haan.hr prikuplja sljedeće podatke:

ime i prezime

adresu prebivališta/boravišta/stanovanja

adresu isporuke robe

OIB (za pravne subjekte)

e-mail adresu

kontakt telefon

informacije o naručenim proizvodima, kao što su brojevi i veličina predmeta

podaci o plaćanju

podaci o povratima i reklamacijama (npr. razlozi za povratak, obavijesti o nedostacima)

brojevi narudžbi

brojevi za praćenje pošiljke

​Tijekom posjete našim web stranicama i web trgovini

Možete posjetiti web stranicu i trgovinu http://ready4haan.hr/ bez pružanja informacija o sebi. U tom slučaju ćemo prikupiti tehničke podatke o pristupu koje će vaš preglednik automatski prenijeti našem poslužitelju (serveru) prilikom pregledavanja naših web stranica. Pristupni podaci uključuju sljedeće informacije:

vrijeme i datum pristupa

adresa web stranice kojoj ste pristupili i kojoj pristupate

sadržaj zahtjeva (adrese i nazivi traženih datoteka)

informacije o korištenom pregledniku i operativnom sustavu (verzije, postavke jezika)

online identifikacijski podaci (npr. IP adresa, identifikacija uređaja, ID-ovi sesija)

poruke o pogreškama, gdje je to primjenjivo (ako se traženi sadržaj ne može prikazati)

posljednja posjećena stranica na kojoj ste putem poveznice preusmjereni na našu stranicu

Prilikom posjete našoj web stranici, vaši će pristupni podaci biti automatski pohranjeni u log datotekama (dnevniku) našeg poslužitelja (servera) i naknadno anonimizirani skraćivanjem ili brisanjem vaše IP adrese. Nakon tog postupka više neće biti moguće donijeti zaključke o vašoj osobi na temelju log datoteka dnevnika poslužitelja.

Također, kada posjetite web trgovinu ready4haan.hr, prikupit ćemo i one podatke koje izravno pružate korištenjem dostupnih funkcija. Na primjer, saznat ćemo koji proizvodi vas zanimaju kada upotrijebite funkciju pretraživanja.

 

Pravila o kolačićima (‘cookies’)

 

Web stranice i web trgovina ready4haan.hr koriste kolačiće (‘cookies’) s ciljem poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva. Kolačić je standardizirana tekstualna datoteka koju vaš web preglednik čuva na vašem računalu u vremenskom razdoblju koje je odredio pružatelj kolačića. Kolačići omogućavaju lokalno pohranjivanje informacija kao što su postavke jezika, sadržaj košarice za kupnju i privremene identifikacijske značajke koje se mogu pozvati tijekom sljedećih posjeta web lokaciji kako bi se ponovno postavile odgovarajuće postavke koje je korisnik odabrao prilikom prethodnog posjeta. Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to kao korisnik omogućite. Web stranice i trgovina ne mogu dobiti pristup informacijama bez vaše dozvole i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu.

Prilikom prve posjete našim web stranicama i web trgovini samostalno ćete odabrati razinu kolačića koju želite pohraniti na svom računalu te na taj način u potpunosti upravljati procesom korištenja kolačića.

Možete pregledati i izbrisati kolačiće koji se koriste u sigurnosnim postavkama vašeg preglednika. Postavke preglednika možete konfigurirati u skladu s vašim željama i, na primjer, odbiti prihvatiti kolačiće trećih strana ili bilo koje kolačiće.

Upravljanje kolačićima moguće je na više načina. Važno je pritom imati na umu kako se uklanjanje ili blokiranje kolačića može negativno odraziti na funkcioniranje stranice i dostupnost pojedinih njezinih dijelova ili karakteristika, a time i na korisničko iskustvo prilikom korištenja iste. Prihvaćanje internetskih kolačića može se regulirati kroz postavke internetskog preglednika (browsera), obično pod “Alati” ili “Preferencije”. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite u rubrici “Pomoć” svojeg preglednika.

Podaci koje prikupljamo kada nas kontaktirate

Prikupit ćemo komunikacijske podatke koje popunjavate kada nas kontaktirate putem e-maila, telefona ili na drugi način. Ovisno o kanalu koji upotrebljavate, to može obuhvaćati npr. podatke za kontakt (npr. e-mail adresu ili telefonski broj) i sadržaj vaše poruke. Telefonski razgovori s RCG Retail & Consulting d.o.o.  službom za korisnike se ne snimaju, kao niti bilo koji drugi razgovori upućeni na RCG  telefonske brojeve.

Također ćemo koristiti ponude koje pružaju društvene mreže kao što su Facebook i Instagram za interakciju s našim klijentima. Imajte na umu da RCG Retail & Consulting *http://ready4haan.hr/ * nema utjecaja na uvjete pružanja usluge društvenih mreža ili njihove politike obrade podataka. Stoga svakako provjerite osobne podatke koje nam dostavljate putem društvenih mreža.

NAČINI KORIŠTENJA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Obrađujemo vaše podatke kako bismo izvršili ugovore koje smo sklopili s vama i pružili vam usluge i proizvode koje ste zatražili. Svrha obrade se temelji prvenstveno na specifičnim sadržajima iz ugovora. 

Ujedno, obrađujemo vaše podatke s ciljem pružanja korisničke podrške u korištenju web stranica i web trgovine ready4haan.hr.  To može uključivati sljedeće, npr.:

obrada vaših zahtjeva koje ste uputili prema našoj korisničkoj službi

servisna komunikacija nekomercijalnog karaktera (npr. sigurnosne informacije i tehnička podrška)

Ovisno o odabranom načinu plaćanja, podaci potrebni za plaćanje bit će proslijeđeni ugovornom partneru koji izvršava naplatu. Pružatelj usluge naplate prikuplja podatke unutar vlastite aplikacije za kartično plaćanje, te se u tom slučaju primjenjuju obavijesti o privatnosti pružatelja usluge. RCG Retail & Consulting d.o.o. nema pristup podacima potrebnim za plaćanje, niti iste pohranjuje.

Pravni okvir za zakonitost obrade podataka prilikom obrade narudžbe i izvršavanja ugovora o kupoprodaji te prijenos vaših podataka vanjskim pružateljima usluga platnog prometa je Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, članak 6., stavak 1, alineja b – obrada nužna za sklapanje i izvršavanje ugovora.

Koristit ćemo podatke koje unesete (npr. podaci o naručenim proizvodima, povratima) za interne statističke svrhe i za potrebe istraživanja tržišta. Prije korištenja, podatke ćemo učiniti anonimnima uklanjanjem svih osobnih podataka, npr. zamjenom vašeg imena i drugih podataka prikladnih za identifikaciju sa slučajnim podacima.

Na taj način možemo izmjeriti koje su stranice naše web trgovine i proizvodi popularni, koje uređaje naši korisnici općenito koriste i iz kojih se regija pristupa našoj web stranici. Prikupljeni podaci pomažu nam kontinuirano optimizirati postojeću ponudu i razvijati nove funkcionalnosti i usluge.

Pravni okvir za zakonitost obrade ove vrste podataka je Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, članak 6., stavak 1, alineja f – obrada nužna za potrebe legitimnih interesa – poboljšanje funkcionalnosti web stranice i kvalitete ponude.

SLUČAJEVI U KOJIMA ĆEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

U osnovi, podijelit ćemo vaše podatke samo ako:

ste na to izričito pristali u skladu s člankom 6. stavak 1. alineja a, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR,

dijeljenje je nužno prema članku 6. stavak 1. alineja f kako bi se utvrdila, izvršavala ili branila pravna potraživanja, a nema razloga pretpostaviti da imate prevladavajući legitiman interes da se vaši podaci ne dijele,

dijeljenje je neophodno za poštivanje zakonske obveze iz članka 6. stavak 1, alineje c ili e, Opća uredba o zaštiti podataka GDPR, osobito ako smo dužni pružiti informacije javnom tijelu,

dijeljenje je dopušteno zakonom i nužno po članku 6. stavak 1, alineja b Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR radi izvršavanja ugovora s vama ili poduzimanja radnji prema vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora.

Neke ovdje opisane obrade podataka mogu obavljati vanjski pružatelji usluga koji djeluju u naše ime. Davatelji usluga navedeni u ovom dokumentu mogu uključivati, računalne centre koji pohranjuju i održavaju naše web stranice i baze podataka, pružatelje IT usluga koji održavaju naše poslovne sustave, kao i konzultantske tvrtke.

Ako i u mjeri u kojoj dijelimo podatke s našim pružateljima usluga, ti se podaci mogu koristiti samo za svrhu izvršavanja njihovih usluga. Obrada vaših podataka od strane ugovornih pružatelja usluga će se odvijati u okviru obrade i izvršenja vaše narudžbe u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR. Ugovorni pružatelji usluga su pažljivo odabrani poslovni partneri. Ugovorno su vezani našim uputama, provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu prava nositelja podataka i podliježu redovitim nadzorima koje provodimo.

KOLIKO DUGO ĆEMO ZADRŽATI VAŠE PODATKE?

Osim ako ovdje nije drukčije navedeno, vaši će se podaci pohraniti samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje naših ugovornih ili zakonskih obveza ili svrhe za koje su podaci izvorno prikupljeni ili dok god imamo legitiman interes za pohranjivanje takvih podataka.

Vrijeme tijekom kojeg ćemo zadržati vaše podatke ovisit će o namjeni radi koje ih obrađujemo, i to:

– za razvoj, ispunjenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji ili pružanju usluga

Obrađivat ćemo vaše podatke za ono vrijeme koje je potrebno da bi se upravljalo kupnjom proizvoda ili usluga koje ste kupili, uključujući i potencijalne povrate, prigovore ili zahtjeve koji se odnose na kupnju proizvoda ili usluga.

– za korisničku podršku

U svim ostalim slučajevima vaši osobni podaci bit će izbrisani, osim podataka koje moramo zadržati u skladu s zakonskim razdobljima čuvanja. Međutim, u takvim ćemo slučajevima ograničiti obradu podataka, tj. vaši će se podaci upotrebljavati samo u skladu sa zakonskim obvezama.

Uobičajeno, vaše narudžbe i podaci o plaćanju i drugi podaci, ako je primjenjivo, podliježu zakonskim obvezama zadržavanja, stoga smo obvezni zadržati takve podatke do deset godina.

Čak i ako podaci nisu podložni zakonskim obvezama zadržavanja, možemo se suzdržati od brisanja vaših podataka u slučajevima dopuštenim zakonom i umjesto toga ograničiti njihovu obradu. To se može primijeniti posebno u onim slučajevima u kojima se ti podaci mogu tražiti za daljnju obradu ugovora ili za ostvarivanje prava ili u svrhu pravne obrane. Trajanje ograničenja obrade ovisit će o zakonskim rokovima ograničenja.

VAŠE PRAVO NA ZAŠTITU PODATAKA

Obvezujemo se da ćemo čuvati vaše osobne podatke kao povjerljive i osigurati ostvarivanje vaših prava. Imajući to u vidu, mi, zajednički voditelji obrade, sporazumjeli smo se da svoja prava možete ostvarivati bez troškova tako što ćete nam pisati na adresu e-pošte: info@rcg.hr , jednostavno nas obavještavajući o razlogu svojeg zahtjeva i pravu koje želite ostvariti. Ako smatramo da je to potrebno kako bismo vas mogli identificirati, možemo zahtijevati od vas da nam dostavite kopiju dokumenta koji potvrđuje vaš identitet.

Uvijek imate pravo dobiti informacije o našoj obradi vaših osobnih podataka. Prilikom pružanja takvih informacija objasnit ćemo proces obrade podataka i pružiti vam pregled vaših osobnih podataka koje pohranjujemo.

Posebice, a bez obzira na svrhu ili pravnu osnovu kojom se koristimo za obradu vaših podataka, imate sljedeća prava:

od nas zatražiti ispravak podataka koje posjedujemo o vama. U svakom slučaju, uzmite u obzir da, u trenutku kada nam podatke o sebi aktivno stavite na raspolaganje bilo kojim postupkom, jamčite da su oni istiniti i točni te se obvezujete izvijestiti nas o bilo kakvim izmjenama ili modifikacijama svojih podataka. Sami ste odgovorni za svaki gubitak ili štetu nastalu na platformi ili osobi odgovornoj za platformu ili bilo kojoj trećoj strani zbog prijavljivanja pogrešnih, netočnih ili nepotpunih podataka u obrascima za registraciju. Molimo imajte na umu da nam, kao opće pravilo, morate pružati samo svoje podatke, ne i one trećih strana, osim u mjeri dozvoljenoj ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima.

od nas zatražiti brisanje vaših osobnih podataka u mjeri u kojoj oni više nisu potrebni za namjenu radi koje ih trebamo nastaviti obrađivati, kao što je gore objašnjeno, ili kad nam nije više pravno dozvoljeno obrađivati ih.

od nas zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu vaših osobnih podataka što uključuje da u određenim slučajevima od nas možete zahtijevati privremenu suspenziju obrade podataka ili držanje vaših podataka duže nego što je to potrebno.

Imate pravo na prijenos podataka, tj. na vaš zahtjev ćemo vam dostaviti digitalnu kopiju osobnih podataka koje ste nam dali.

Također imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Nadležno nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr.

 

PRAVO POVLAČENJA SUGLASNOSTI I PRAVO PRIGOVORA

Ako želite ostvariti svoje pravo povlačenja ili prigovora u nastavku, molimo da nam se obratite putem e-maila: info@rcg.hr

Povlačenje suglasnosti (privole)

Članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka GDPR (EU) 2016/679 vam daje pravo na povlačenje bilo kakve suglasnosti (privole) koju ste prethodno dali. To znači da u budućnosti više nećemo nastaviti obradu podataka koja se temeljila na vašem pristanku. Povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrade temeljem pristanka prije njegovog povlačenja.

Prigovor na obradu vaših podataka

Ako obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnih interesa sukladno članku 6. stavku 1, alineja f Opće uredbe o zaštiti podataka GDPR (EU) 2016/679, imate pravo na temelju članka 21. uložiti prigovor na način obrade vaših podataka ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz specifičnosti vaše situacije ili ako je prigovor usmjeren protiv direktnog oglašavanja.

SIGURNOST PODATAKA

Koristimo sve odgovarajuće tehničke mjere kako bismo osigurali sigurnost podataka, a posebice kako bismo zaštitili vaše podatke od rizika tijekom prijenosa podataka, kao i od neovlaštenog pristupa trećih strana. Ove će se mjere s vremena na vrijeme prilagoditi u skladu s najnovijim dostignućima. Kako bismo osigurali osobne podatke koje unosite na našoj web stranici koristimo sigurnosni transportni protokol (SSL) koji šifrira vaše podatke tijekom prijenosa.

Politika o kolačićima

U ovoj Politici o kolačićima pronaći ćete informacije o tome kako se koristimo kolačićima i sličnim sredstvima koji se instaliraju na uređaje naših kupaca i korisnika. U nekim je slučajevima upotreba kolačića povezana s obradom osobnih podataka, pa vam preporučujemo da pregledate naša Pravila o zaštiti privatnosti, dostupna na našoj platformi, ako želite saznati kako se služimo osobnim podacima naših kupaca i korisnika te kako možete ostvariti svoja prava ili ako želite pregledati terminologiju kojom se služimo za upućivanje na našu platformu (mrežna stranica, aplikacija ili fizičke trgovine).

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Što je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka s podacima o vašem pregledavanju ili upotrebi koju mrežna stranica, aplikacija ili neka druga platforma pohranjuje na vaše računalo, tablet, pametni telefon ili na bilo koji slični uređaj, kao oznaku za vaš uređaj. Kolačići su, na primjer, neophodni za olakšano pregledavanje stranica te omogućuju razumijevanje načina komunikacije između korisnika i platforma kako bi oni zatim bili poboljšani. Također su vrlo korisni kako bi se korisniku pružila oglašavanja koja su u skladu s njegovim preferencijama, kao i za druge svrhe koje su detaljno opisane u nastavku. Kolačići ne štete vašem računalu ili uređaju.

Pod pojmom „kolačić” obuhvaćamo i tehnologije koje se na sličan način instaliraju na vaš uređaj i/ili koje na sličan način prikupljaju podatke s vašeg uređaja i o njemu (kao što su flash kolačići, web beaconsi ili bugovi, pikseli, HTML5 (lokalna pohrana) i SDK tehnologije za formate aplikacija. Isto tako, pojam „kolačić” odnosi se i na upotrebu tehnike fingerprinting, odnosno na one tehnike kombiniranja podataka koje nam pomažu identificirati vaš uređaj. Ponekad te tehnologije djeluju zajedno s kolačićima u svrhu prikupljanja i pohranjivanja podataka, bilo da bi vam pružile određene funkcije ili usluge na našoj platformi, bilo da bi vam prikazale oglašavanja na platformama trećih strana na temelju vašeg pregledavanja.

Ovo objašnjenje općeniti je prikaz onoga što se podrazumijeva pod pojmom kolačić samo u informativne svrhe. Kolačići kojima se posebno koristimo detaljno su opisani u izborniku s postavkama kolačića koji je dostupan na našoj platformi.

Koje vrste kolačića postoje?

Pregledajte ovaj odjeljak koji pruža općeniti pregled vrsta kolačića koje se mogu upotrebljavati u mrežnom okruženju.

Prema vlasništvu kolačići se mogu podijeliti na:

  1. vlastite kolačiće: oni koji se šalju na korisnikovo računalo ili uređaj s uređaja ili domene kojom upravlja sam uređivač i preko koje se pruža platforma ili usluga koju je korisnik zatražio.

 

  1. kolačiće treće strane: oni koji se šalju na korisnikovo računalo ili uređaj s uređaja ili domene kojom ne upravlja uređivač, već treća strana koja obrađuje podatke prikupljene kolačićima.

Prema njihovoj svrsi kolačići se mogu podijeliti na:

  1. strogo neophodne (tehničke) kolačiće: oni koji korisniku omogućuju pregledavanje mrežne stranice, platforme ili aplikacije i upotrebu različitih opcija ili usluga koje na njima postoje, kao što su kontrola prometa, identifikacija podataka ili sesije, pristup odjeljcima ili sadržajima ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine narudžbu, izvršavanje narudžbe, upravljanje plaćanjem,

kontrola prijevara povezanih sa sigurnošću usluge, upotreba sigurnosnih elemenata pri pregledavanju, zahtjev za registraciju ili sudjelovanje u nekom događaju, pohrana sadržaja za emitiranje videozapisa ili zvuka, omogućavanje dinamičnog sadržaja (npr. animacija učitavanja teksta ili slike) ili dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža. Budući da su strogo neophodni, tehnički kolačići preuzimaju se prema zadanim postavkama kada omogućuju prikaz platforme ili pružanje usluge koju korisnik zatraži.

  1. funkcionalne kolačiće i kolačiće za personalizaciju: ovi kolačići omogućuju pamćenje podataka kako bi korisnik pristupio platformi s određenim značajkama zbog kojih se njegovo iskustvo može razlikovati od iskustva drugih korisnika, kao što su jezik, broj rezultata koji se prikazuje pri pretraživanju, izgled ili sadržaj usluge prema pregledniku koji korisnik koristi ili prema regiji u kojoj pristupa usluzi itd. Neprihvaćanje ovih kolačića može dovesti do usporenog rada mrežne stranice ili loše prilagođenih preporuka.
  2. kolačiće za analizu: oni koji dopuštaju utvrđivanje broja korisnika i posjećenih odjeljka na platformi te kako korisnik s njima komunicira kako bi se izvršila mjerenja i statistička analiza korisničke upotrebe u svrhu poboljšanja na temelju te analize podataka o korisničkoj upotrebi platforme ili usluga.
  3. kolačiće za ciljano oglašavanje: oni koji pohranjuju podatke o korisnikovom ponašanju koje se prikupljaju trajnim promatranjem navika pri pregledavanju što omogućuje razvijanje određenog profila kako bi se korisniku prikazala oglašavanja koja su u skladu s njime. Ovi kolačići omogućuju upravljanje, na najučinkovitiji mogući način, prostorom za oglašavanje koje je uređivač, ondje gdje je to prikladno, uključio samostalno ili u suradnji s trećim stranama.

U koju se svrhu upotrebljavaju kolačići na našoj platformi?

Kolačići čine značajan dio rada naše platforme. Glavna namjena naših kolačića je da vaše iskustvo pregledavanja bude što ugodnije i učinkovitije. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke (jezik, državu itd.) pri pregledavanju i budućim posjetima. Također upotrebljavamo kolačiće kako bismo poboljšali našu uslugu i platformu, kao i da bismo vam mogli ponuditi oglase koji su u skladu s vašim navikama pregledavanja.

Podaci koje prikupe kolačići također nam omogućuju poboljšanje platforme procjenom statističkih podataka i obrazaca upotrebe (broj posjeta, odjeljci koje najčešće posjećujete, trajanje posjeta) kako bismo na statistički način saznali kako korisnici komuniciraju s platformom radi poboljšanja naših usluga i primjerenosti platforme pojedinačnim interesima korisnika, bržim pretragama itd.

Ponekad se možemo služiti kolačićima kako bismo prikupili podatke koji nam omogućuju da vam na našoj platformi, na platformama trećih strana ili na bilo koji drugi način prikažemo oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja (pregledani proizvodi ili odjeljci i sl.).

U svakom slučaju, kolačići kojima se koristimo nikad neće pohraniti osjetljive podatke kao što su lozinka, podaci kreditnih ili debitnih kartica i sl.

Kako mogu upravljati upotrebom kolačića na ovoj platformi?

U izborniku s postavkama kolačića, koji je u svakom trenutku dostupan na našoj platformi, možete saznati sve informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na ovoj platformi, kao i informacije o svrsi i trajanju svakog od njih te upravljanju (vlastitom ili trećih strana) njima, kako biste mogli upravljati omogućavanjem ili onemogućavanjem onih kolačića koji nisu strogo neophodni za ispravan rad ove platforme.

U slučaju da pregledavate internet, također možete onemogućiti upotrebu kolačića na svojem pregledniku. U nastavku možete pronaći upute o onemogućavanju na najpopularnijim preglednicima:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Safari

Ova mogućnost onemogućavanja upotrebe kolačića može se izvesti u bilo kojem trenutku.

Imajte na umu da su upravljanje izbornikom s postavkama kolačića i opcija onemogućavanja upotrebe kolačića jedinstveni za svaki preglednik kojim se koristite. Stoga, ako postavite kolačiće na određeni način na jednom uređaju te želite da su slične postavke važeće i na nekom drugom uređaju, morat ćete postaviti te iste opcije na tom drugom uređaju.

Kao dodatan korak vezan za kolačiće trećih strana čija je svrha pružanje oglasa koji su u skladu s vašim interesima, imajte na umu da neke treće strane mogu biti članovi nekih od sljedećih samoregulirajućih programa za ciljano oglašavanje s odgovarajućim opcijama dobrovoljne odjave:

 

Tko se koristi podacima koje kolačići pohranjuju?

Podacima koje kolačići pohranjuju na našoj platformi služimo se isključivo mi, osim onih koji su u odjeljku 2. navedeni kao „kolačići trećih strana”, kojima se služe i upravljaju vanjski subjekti kako bi pružili usluge u svrhu poboljšanja naših usluga i korisničkog iskustva pri pregledavanju naše platforme. Više informacija dostupno je u izborniku s postavkama kolačića koji je dostupan u svakom trenutku na našoj platformi.

Za detaljnije informacije o obradi vaših osobnih podataka pri našoj suradnji s trećim stranama i onima koji podliježu međunarodnom prijenosu podataka savjetujemo vam da pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti dostupna na našoj platformi, kao i pravila o zaštiti privatnosti / postavke privatnosti tih trećih strana koje su dostupne na njihovim vlastitim platformama.

Nema proizvoda u košarici!
0